🎁 Подарък с Escada!
 

Рекламация

Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.


    „PARFIMO.BG” не носи отговорност за разлика в цветовете, която се дължи на естествените различния при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори.

     Появата на алергична реакция или друг подобен здравословен проблем не е в резултат на дефект на продукта, а в индивидуалната реакция на всеки към съставките, които са вложени в самия продукт.

    Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието.


      При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното. Рекламацията се подава писмено чрез посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. “PARFIMO.BG“ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.


    Изтеглете: Формуляр за рекламация


    Клиентът следва да предостави ясна, пълна и недвусмислена информация за възникналия казус в писмена форма и в законово установения срок за предявяване на рекламация на електронен адрес:  reklamacia@parfimo.bg


    При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт. За да бъде казусът разрешен във възможно най-кратък срок, желателно е да приложите и снимков материал(само ако казусът касае конкретен/ни продукт/и). След като казусът бъде разгледан и обработен, ще получите писмен отговор на имейл адреса, от който е предявена рекламацията (Parfimo.bg не носи отговорност при евентуални проблеми независещи от нас за получаването на съобщението в законово установения срок).
    При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:


    1. разписка за платен паричен превод (издава се от куриера при получаване на пратката и играе ролята на касов бон); стокова разписка; фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.


        Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. Ако “PARFIMO.BG“ е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.


    Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.
    „PARFIMO.BG“ при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.


    Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.


    Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.


    При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:


    1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; намаляване на цената.


    Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.


    Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.


    Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително и това не възпрепятства нормалната употреба на продукта.

Доставка:
Сертификати: