TODO title

1. С настоящето, Вие се съгласявате компанията Блу Септагон ООД, със седалище в Сливен, 8800, ул. Черно море 20, ЕИК: 202844199, регистрирана по ЗДДС, в съответствие с Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (наричан по-нататък "регламент"), да обработва Вашия телефонен номер.

2. Обработката на Вашия телефонен номер ще бъде извършена, за да можем да Ви предоставим услугата "Бърза поръчка с 1 клик".

3. Обработката на личните данни се извършва от Администратора или от системните администратори:

уеб хостинг доставчик TLAP s.r.o., със седалище 19 391 43 Běleč, IČ: 28094433, Czech Republic

PragueBest s.r.o., със седалище Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438, Czech Republic

Възможно е и други администратори да обработват лични данни- само такива, с които Администратора има законно сключено споразумение за обработка на лични данни.

4. Моля, имайте предвид, че съгласно Регламента имате право:

- да изискате информация за това как обработваме Вашите лични данни

- да поискате достъп до Вашите лични данни и да ги актуализирате или коригирате, както и да поискате ограничения за обработката им

- да изискате Вашите лични данни да бъдат заличени (изтрити) от нашата база данни, ако това не противоречи на закона и законоустановените правила, произтичащи от това

-  да изискате копие от Вашите обработвани лични данни

- да подадете жалба до Комисията за Защита на Личните Данни (КЗЛД) и да си търсите правата по съдебен ред, в случай, че имате съмнения за незаконосъобразно събиране и обработка на Вашите лични данни и неспазването на условията по Регламента

 

Доставка:
Сертификати:
Made with by PragueBest