Съгласие за получаване на информационен бюлетин

1. Компанията Блу Септагон ООД, със седалище Сливен, ул. Черно море 20, ЕИК: 202844199, регистрирана по ЗДДС, наричана по-нататък ( "Администратор"), по смисъла на Европейския парламент и на Регламент (ЕС) № . 2016/679 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на тези данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (общ регламент относно защитата на личните данни) (наричан по-нататък "Регламент"), обработва следните лични данни:

  • електронен адрес (имейл)

2. Имейл адресът ще бъде обработен за включване в базата данни за получаване на търговски съобщения. Имейл адресът трябва да бъде обработен, с цел изпращане на бизнес съобщения.

Името и фамилията ще бъдат обработени, за да персонализират адреса и съдържанието на търговските съобщения. Предоставянето на такива данни не е задължително.

3. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, например, като изпратите писмо, имейл или кликнете върху връзката за отписване в търговските съобщения. Оттеглянето на съгласието ще доведе до спиране получаването на търговските съобщения.

4. Обработката на лични данни се извършва от администратора, но личните данни могат да бъдат обработвани и от тези администратори:

  • доставчик на уеб хостинг услуги, фирма TLAP s.r.o., със седалище č.p. 19 391 43 Běleč, ID: 28094433
  • фирма PragueBest s.r.o., със седалище Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, ID: 257 70 438
  • други администратори, с които Администраторът има правилно сключено споразумение за обработка.

5. Имайте предвид, че съгласно Регламента имате право:

  • да изискате информация за това как обработваме вашите лични данни
  • да поискате достъп до тези данни и да ги актуализирате или редактирате или да поискате ограничения за тяхната обработка
  • да изискате да изтрием Вашите лични данни - заличаването ще бъде направено от Администратора, ако това заличаване не противоречи на закона или неговите законни интереси
  • да изискате информация относно преносимостта на данните, както ида поискате копие от обработваните лични данни
  • да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни и да се възползвате от правото Ви на ефективна съдебна защита, ако имате съмнения, че Вашите права, съгласно Регламента са били нарушени в резултат на неправомерна обработка на личните данни в нарушение на Регламента.

 

Доставка:
Сертификати: